ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลพบพระ  ตั้งอยู่ ณ บ้านเลขที่ ๔๙๙ หมู่ ๓ ตำบลพบพระ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ได้ยกฐานะจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพบพระกลาง/ทรายงาม เมื่อวันที่ ๒  มกราคม  ๒๕๕๒ เป็นโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลพบพระ  ปัจจุบันจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัยคือ ระดับชั้นอนุบาล ๑ - อนุบาล ๓  และ ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑-๖  ขึ้น นับเป็นโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งแรกของอำเภอพบพระ