สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์
พระพุทธรูป      : ผู้ประเสริฐ , รู้แจ้งเห็นจริง ,เป็นที่เคารพสักการะของทุกคน และเป็น สถาบันหลักของชาติ
ต้นกล้า            : ผลผลิตที่กำลังเบ่งบานสู่สายตาผู้คน
ท.พ.               : ชื่อย่อของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลพบพระ
ทนโต เสฏโฐ มนุสสุ  : พุทธสุภาษิตประจำโรงเรียน  แปลว่า  มนุษย์ผู้ฝึกตนดีแล้ว เป็นผู้ประเสริฐที่สุด


สีประจำโรงเรียน
สีประจำโรงเรียน : สีฟ้า  -  ขาว
สีฟ้า    หมายถึง  สีที่ผสมขึ้นระหว่างสีขาวและสีน้ำเงิน  อันหมายถึงศาสนา  และพระมหากษัตริย์  หรือหมายถึงความอ่อนหวาน  แฝงด้วยความน่ารักและสามัคคี
สีขาว   หมายถึง  ศาสนา  หรือหมายถึง   ความผุดผ่อง  นุ่มนวล ความงดงาม
สีฟ้า - ขาว   หมายถึง  เครื่องหมายให้ทุกคนยึดมั่นในชาติ  ศาสนา  และพระมหากษัตริย์  ซึ่งเป็นสถาบันหลักและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยทั้งมวลเหนือสิ่งอื่นใด  หรือหมายถึง  ความน่ารัก น่าเลื่อมใส  ศรัทธา  เข้มแข็ง  กล้าหาญ  เสียสละ  ยุติธรรม  ยึดมั่นในคุณงามความดีให้คงอยู่ตลอดไป