วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
ปรัชญาโรงเรียน
มีวินัย   ใฝ่เรียนรู้   เชิดชูคุณธรรม   น้อมนำประชา   พัฒนาสังคม
คำขวัญโรงเรียน
ความรู้    คู่คุณธรรม    นำประชาธิปไตย
อัตลักษณ์โรงเรียน
ยิ้มง่าย  ไหว้สวย    
เอกลักษณ์โรงเรียน
แต่งกายดี ตามวิถีไทย