พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
วิสัยทัศน์  พันธกิจ  และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
 
วิสัยทัศน์การพัฒนาการศึกษา
            การศึกษาวิสัยทัศน์ร่วมกัน ดังนี้
                   วิสัยทัศน์ของเรา โรงเรียนมุ่งเน้นและส่งเสริมพัฒนาการของเด็กตามศักยภาพ โดยใช้แนวคิดพหุปัญญา เพื่อพัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา  ด้านสิ่งแวดล้อม และพัฒนาการทางภาษา จัดสภาพแวดล้อม สื่อ อุปกรณ์ ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของเด็กตามช่วงชั้น โดยการนำนวัตกรรมและ  เทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่น การวิจัยในชั้นเรียน มาพัฒนาการจัดประสบการณ์และกิจกรรมแห่งการเรียนรู้ สร้างเสริมความมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น สนับสนุนบุคลากร พัฒนาเทคนิค วิธีการ การจัดประสบการณ์ กระบวนการเรียนรู้ของเด็ก ให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาเป็นโรงเรียนสมบูรณ์แบบ
พันธกิจการพัฒนาการศึกษา
          มีการร่วมกำหนดพันธกิจ / ภารกิจ ดังนี้
          1. พัฒนาคุณภาพนักเรียน
          2.  พัฒนาผู้บริหาร  ครูและบุคลากร
          3.  พัฒนาสื่อ  วัสดุ ครุภัณฑ์ และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
          4.  พัฒนาสภาพแวดล้อมและสร้างแหล่งเรียนรู้
          5.  พัฒนาการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและชุมชน
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

 1. ปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
 2. เสริมสร้างผู้เรียนให้มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์  มีวิจารณญาณ  มีความคิดสร้างสรรค์  คิดไตร่ตรอง  และมีวิสัยทัศน์
 3. เสริมสร้างผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ในระดับดีทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
 4. ส่งเสริม  สนับสนุนให้ผู้เรียน มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
 5. ส่งเสริม  สนับสนุนให้ผู้เรียน  มีทักษะในการทำงาน  รักการทำงาน  สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต
 6. เสริมสร้างผู้เรียนให้มีสุขนิสัย  สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี
 7. เสริมสร้างผู้เรียนให้มีสุนทรียภาพ  และลักษณะนิสัยด้านศิลปะ  ดนตรีและกีฬา
 8. พัฒนาระบบบริหารและการจัดการด้านนโยบายแห่งรัฐ
 9. พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ
 10. ส่งเสริม  สนับสนุน  พัฒนาศักยภาพครูและมีครูตามเกณฑ์ที่กำหนด
 11. ส่งเสริมการใช้และพัฒนาหลักสูตรตามการเปลี่ยนแปลงของระบบการศึกษา
 12. ส่งเสริมการใช้และพัฒนา  สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีที่ทันสมัย การได้รับบริการค่าใช้สอย และค่าสาธารณูปโภคเพื่อการศึกษา
 13. สนับสนุน  จัดหา วัสดุ ครุภัณฑ์
 14. พัฒนาอาคาร สถานที่  สภาพแวดล้อมให้ร่มรื่นน่าอยู่
 15. พัฒนาและสร้างแหล่งเรียนรู้ให้เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนและสภาพท้องถิ่น
 16. ส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชนในการพัฒนาสถานศึกษา
เป้าหมายการพัฒนาเด็กนักเรียนของสถานศึกษา
          มีการร่วมกำหนดคุณภาพและมาตรฐานของเด็กนักเรียน ดังนี้
          1.  พัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ – จิตใจ สังคม – สิ่งแวดล้อม และสติปัญญา
          2.  พัฒนาวินัยคุณธรรม และจริยธรรม
          3.  พัฒนาทักษะความสามารถในการใช้ภาษาสื่อสารและเทคโนโลยี
          4.  พัฒนาสุขภาพกาย สุขภาพจิตดี
          5.  พัฒนาความสำนึก ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมของท้องถิ่น
          6.  พัฒนาความสามารถในการคิด การแก้ปัญหา จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
          7.  พัฒนาเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้และแสวงหาความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
คุณลักษณะที่พึงประสงค์สำหรับเด็กนักเรียนของสถานศึกษา
          มีการร่วมกำหนดคุณลักษณะที่พึงประสงค์สำหรับเด็กนักเรียน ดังนี้
          1.  เป็นเด็กที่มีความพร้อมในการพัฒนาทุกด้าน
          2.  เป็นเด็กที่ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มีวินัย คุณธรรมและจริยธรรม
          3.  เป็นเด็กที่สามารถใช้เทคโนโลยี และความสามารถใช้ภาษาได้อย่างเหมาะสม
          4.  เป็นเด็กที่มีนิสัยรักการออกกำลังกายและสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีได้
          5.  เป็นเด็กที่แสดงออกถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมของท้องถิ่น
          6.  เป็นเด็กที่สามารถคิดเป็น แก้ปัญหาเป็น มีจินตนาการและคิดอย่างสร้างสรรค์
          7.  เป็นเด็กที่สามารถปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้


Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 91.86 KB