กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวธัญธิดา ชมภูเขา
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวศุภสิริ สรชัย
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1