กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวกัญญารัตน์ พรมเสน
ครูจ้างสอน
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายวันเฉลิม ทรงบุญธรรม
ครูจ้างสอน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2