กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายทรงพล อ่องแก้ว
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์