กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายจิรายุทธ์ บุญจี้
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1