กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายธีระศักดิ์ วิชิตไพรบูรณ์
ครูจ้างสอน
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ